Previous Next

Hertford College quad, stair detail. Oxford.

Image 20050402.0241.GO.Nikon5400.web.jpg, size 79135 b
Image #20050402.0241.GO.Nikon5400
Photo © 2005, Giles Orr

https://www.gilesorr.com/Oxford/pics/Exteriors.20050402.0241.GO.Nikon5400.html 
Last modified: 2005-06-25 by giles